Praktijk voor psychotherapie van Rij

 

Privacy statement 

 

Inleiding 
E.A. van Rij, gevestigd te Brinkgreverweg 222 7415 CJ te Deventer en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder 08207903, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens E. van Rij van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft. 

 

Persoonsgegevens
E.A. van Rij verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:

  • NAW gegevens 
  • overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
  • communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
  • administratiegegevens (zorgverzekeraar, bankrekeningnummer)
  • medische gegevens [beschrijving]

 


Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede psychotherapeutische behandeling is het noodzakelijk dat E.A. van Rij een dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die E.A. van Rij elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd. 

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing. 

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft E.A. van Rij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als E.A. van Rij uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

E.A. van Rij verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang E.A. van Rij bij wet verplicht is gegevens te bewaren. 


Beveiliging van gegevens

E.A. van Rij draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.


Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen 

De website van E.A van Rij bevat enkele links naar externe websites. E. A. van Rij heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacy beleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

E.A. van Rij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

 

Rechten 
Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:


Recht op inzage

E.A. van Rij moet de persoonsgegevens delen als u daarom vraagt.

 

Recht op rectificatie

Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door E.A. van Rij fout verwerkt? Dan moet zij die aanpassen als u daarom vraagt.

 

Recht op het indienen van een klacht
Als u een klacht wil indienen over de manier waarop E.A. van Rij met uw gegevens omgaat, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Recht op overdracht

Als E.A. van Rij een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door E.A. van Rij worden overdragen aan die andere partij.

 

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

U mag aangeven dat uw gegevens die bij E.A. van Rij liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

 

 

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. E.A. van Rij beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die E.A. van Rij onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan zij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat zij krijgt daartoe aanleiding geeft. E.A. van Rij zal u in dat geval informeren.